Categories
Inspiration

raise others

“if you want to raise

your value, raise others.”

“if you want to change others,

change yourself first.”

“you cannot make people

believe in you, unless you

forthcoming believe

in yourself.”

“if you can change your mind,

you can change your life.”

“if you can change

your thought,

you can change your mind.”

“ถ้าท่านต้องการที่จะเพิ่ม

คุณค่าให้กับตัวท่านเอง

ท่านควรให้คุณค่ากับผู้อื่นก่อน”

“ถ้าท่านต้องการที่จะ

เปลี่ยนแปลงผู้อื่น

ท่านควรเปลี่ยนแปลง

ตัวท่านเองเป็นสิ่งแรก”

“ท่านไม่สามารถที่จะทำให้

ผู้อื่นเชื่อถือท่านได้

หากท่านไม่เชื่อถือ

ในตัวท่านเองก่อน”

“ถ้าท่านสามารถ

เปลี่ยนแปลงจิตใจของท่าน

ท่านก็สามารถเปลี่ยนแปลง

ชีวิตของท่านได้”

“ถ้าท่านสามารถ

เปลี่ยนแปลงความคิดของท่าน

ท่านก็สามารถเปลี่ยนแปลง

จิตใจของท่านได้”

Core of Value
คุณค่าที่แท้จริง

ขอขอบคุณข้อมูล
แนวจิตวิทยาและความคิดดีดี
จาก “TH-online”
ทัปปณองค์รวมออนไลน์
Tappana-Holistic-Online
Line OA: @tappanaholistic