” Nowadays “

Robert Ortega

photography.

Portfolio

Arrow-home


Wildlife.


Nature.

ในทุกวันนี้ COVID-19

ได้มีผลทำให้เกิด

ความเปลี่ยนแปลง

ในการดำเนินชีวิต

ไม่เพียงเกี่ยวข้องกับ

ร่างกายและสุขภาพ

มันยังส่งผลต่อ จิตใจ

สังคม และจิตวิญาณ

แห่งความเป็นมนุษย์อีกด้วย

Core of Value
คุณค่าที่แท้จริง