Categories
Inspiration

future predict

“if you want to predict

to your future closely,

you create it.”

“ถ้าท่านต้องการพยากรณ์

อนาคตของท่านให้แม่นยำ

ท่านควรสร้างอนาคตของท่าน

ขึ้นมา, ด้วยตัวของท่านเอง”

Core of Value
คุณค่าที่แท้จริง