Categories
Inspiration

change your life

“if you want to

change your life,

change your

thinking first.”

“เมื่อคุณปรารถนาที่จะ

เปลี่ยนแปลงชีวิตของคุณ

ควรจะเปลี่ยนแปลงที่

ความคิดของคุณเป็นสิ่งแรก”

Core of Value
คุณค่าที่แท้จริง