Categories
Inspiration

beautiful mind

“the great view of beautiful

picture cannot be perceived

unless beautiful mind.”

“ความสวยงามของ

ภาพที่งดงามใดใด

จะรับรู้ได้ก็ด้วยการ

มีจิตใจที่ดีงามเท่านั้น”

Core of Value
คุณค่าที่แท้จริง